ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

про надання послуг з розміщення в місцях тимчасового проживання

 

Визначення термінів

Продавець – ФОП Шадрін Михайло Олександрович (ІПН № 3166618519) що діє відповідно до чинного закнодавства України, і здійснює діяльність за адресою: Україна, м Київ, вул. Андрія Аболмасова 4, кв 171.

Клієнт – будь-яка фізична особа, яка користується послугами цього Веб-сайту для бронювання місць тимчасового проживання.

Веб-сайт – канал надання послуг, що є сукупністю програмного забезпечення, а також сукупність інформації, способу її подання та технічних засобів, що дають можливість користувачам мережі Інтернет отримати доступ до зазначеної інформації. Електронна адреса сайту – homehotel.com.ua

Місце тимчасового проживання (розміщення) – будь-яке нерухоме майно, яке придатне та облаштоване для тимчасового проживання (розміщення) Клієнта.

1. Предмет Договору
1.1. На умовах, визначених цим Договором, Продавець зобов'язується надання Клієнту згідно його заявки, місце для тимчасового проживання (розміщення), а також надання інформації щодо актуальних дат для тимчасового розміщення та актуальних цін на дати тимчасового розміщення, а Клієнт зобов'язується оплатити надані послуги відповідно до умов даного Договору.

2. Сума Договору, порядок оплати та порядок скасування бронювання
2.1.  Сума, належна до сплати за тимчасове проживання (розміщення) визначається виходячи зі встановлених Продацем місць тимчасового проживання (розміщення) цін на актуальну дату бронювання. Оплата послуг з тимчасового проживання (розміщення) здійснюється на підставі виставленого рахунку (заявки) і в термін, зазначений у рахунку (заявці).
2.2. Ціна тимчасового проживання (розміщення) включає в себе вартість проживання, встановлену Продавцем, і вартість інших додаткових послуг, які входять у вартість.
2.3. Оплата за тимчасове проживання (розміщення) здійснюється Клієнтом наступним чином:
- після отримання підтвердження бронювання, Клієнт попередньо сплачує вартість 1 (однієї) доби тимчасового проживання (розміщення) або іншу суму (до 100% від загальної вартості тимчасового проживання). Сума попередньої оплати визначається згідно з заявкою Клієнта на бронювання , і здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на реквізити Продавця, або іншими способами в залежності від обраного способу оплати. Способи оплати надаються Клієнту при розміщенні бронювання, при цьому датою оплати вважається дата зарахування коштів на рахунок Продавця згідно з умовами використання платіжних систем (способів).
- остаточний розрахунок за тимчасове проживання (розміщення) здійснюється під час заїзду Клієнта до місця тимчасового проживання (розміщення), шляхом сплати залишків вартості проживання Власнику, в залежності від обраного способу оплати.
- остаточний розрахунок за тимчасове проживання (розміщення) здійснюється під час заїзду Клієнта до місця тимчасового проживання (розміщення), шляхом сплати залишків вартості проживання Продавцю, в залежності від обраного способу оплати.
- в разі відміни або скасування бронювання Клієнтом у терміни встановлені в заявці, сума передоплати, яка була сплачена Клієнтом, повертається останньому у строки відповідно до правил роботи платіжних систем, за допомогою яких було зроблено таку передоплату відповідно до п. 2.4 Договору. В разі скасування або відміни бронювання після спливу граничного строку, який встановлений в кожній окремій заявці, сума передоплати не повертається, а використовується для відшкодування витрат Продавця на підготовку місця тимчасового проживання (розміщення) та послуги бронювання.

2.4. У разі несплати або неповної оплати Клієнтом суми передоплати, яка визначається у відповідності до п. 2.4, у терміни встановлені в заявці, цей Договір вважається неукладеним, а заявка (замовлення) Клієнта - анульованою. При цьому гроші (неповна оплата) підлягають поверненню Клієнту.

3. Права та обов'язки Сторін
3.1. Центр бронювання зобов'язується:
3.1.1. Розглянути заявку на бронювання місця тимчасового проживання (розміщення) з Власником та надати Клієнту відповідне підтвердження. Узгодженням заявки є підтвердження Продавця щодо можливості надання Місця тимчасового проживання (розміщення) для перебування Клієнта в обрані дати. Після узгодження заявки, інформація щодо процедури розміщення надається Клієнту.
3.2. Клієнт зобов'язується:
3.2.1. Своєчасно сплатити послуги тимчасового проживання (розміщення) в порядку, визначеному п. 2.4 цього Договору.
3.2.2. Самостійно відшкодувати будь-які збитки, завдані Продавцю чи місцю проживання (розміщення).
3.2.3. Своєчасно і в повному обсязі здійснювати оплату за використання додаткових послуг в місцях проживання (розміщення).
3.2.4. Самостійно здійснювати оплату послуг тимчасового проживання (розміщення) згідно з умовами платіжних систем, які використовуються для здійснення оплати. Клієнт зобов’язаний самостійно ознайомитися з правилами проведення платежів. В такому випадку Клієнт самостійно несе відповідальність за ненадходження оплати та здійснення такої оплати (або у відповідності до правил платіжної системи).
Клієнт має право отримати:
- обумовлений цим Договором комплекс послуг;
- об'єктивну і повну інформацію про статус замовлення (заявки) від Продавця.

4.Відповідальність Сторін та звільнення від відповідальності

4.1. Продавець не несе відповідальності за будь-які помилки в роботі платіжних систем, які використовуються Клієнтом для здійснення оплати за тимчасове проживання (розміщення).
4.2. Клієнт самостійно несе відповідальність за сплату всіх податків та зборів, які можуть виникнути у зв’язку з виконанням Клієнтом його зобов’язань за цим Договором або отриманням послуг з тимчасового проживання (розміщення) від Продавця.

4.3. Продавець не несе відповідальності за будь-які помилки в роботі платіжних систем, які використовуються Клієнтом для здійснення оплати за тимчасове проживання (розміщення).
4.4. Клієнт самостійно несе відповідальність за сплату всіх податків та зборів, які можуть виникнути у зв’язку з виконанням Клієнтом його зобов’язань за цим Договором або отриманням послуг з тимчасового проживання (розміщення) від Власника.


5. Порядок вирішення суперечок
5.1. Всі суперечки, пов'язані з виконанням цього Договору, Сторони зобов'язуються вирішувати шляхом переговорів, а в разі недосягнення домовленості - в суді, за відповідною підсудності.

6. Термін дії Договору та інші умови
6.1. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Клієнта умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми бронювання, розташованої на даному сайті, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді. Дія Договору припиняється виконанням Сторонами своїх зобов'язань відповідно до його умов або за взаємною згодою Сторін.
6.2. Клієнт і його уповноважені особи, які уклали цей Договір, підтверджують, що всі надані в даному Договорі та заявці персональні дані Клієнта і уповноважених осіб Клієнта є вірними, і висловлює свою згоду на те, що Продавець має право обробляти всі персональні дані осіб, наданих в цьому Договорі та заявці на бронювання

6.3. Умови цього Договору можуть бути змінені Продавцем без додаткового повідомлення Клієнта, шляхом розміщення нової версії Договору або доповнення до Договору на Веб-сайті.
6.4. Приймаючи цей Договір, Клієнт підтверджує, що діє добровільно, з власної волі, у нього є повноваження на укладання цього Договору від імені всіх осіб, які прямують з Клієнтом, що він та особи, що прямують з ним, ознайомлені з усією інформацією цього Договору.

 

Image
вул. Пушкінська 9-А, офіс 8
02000 Київ
(+38) 050 4402631
info@home-hotel